Hướng Dẫn Cách Viết Báo Cáo Thu Hoạch Chuẩn 2024

Bạn đang xem: Hướng Dẫn Cách Viết Báo Cáo Thu Hoạch Chuẩn 2024 tại thtiencuong.edu.vn

TRƯỜNG…..                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOA…..                                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO THU HOẠCH CUỐI KHÓA ĐÀO TẠO ………

Họ và tên sinh viên: ……………………..

Lớp: ……………………..

I. ĐẶT VẤN ĐỀ

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC, NGHIÊN CỨU

2.1 Khối kiến thức:

Chương trình đào tạo gồm các nội dung:

1.

2. …

2.2 Nội dung đã học, nghiên cứu

2.2.1. Môn học/mô đun 1 (Ghi cụ thể tên môn học/ mô đun)

Những kết quả thu nhận được:

  • Kiến thức:
  • Kỹ năng tay nghề:
  • Tiếp nhận thêm kỹ thuật, công nghệ mới (nếu có)
  • Thái độ, trách nhiệm đối với nghề nghiệp, công việc:

(Nêu ngắn gọn nội dung và những kết quả thu nhận được của các môn học/ mô đun đã học, nghiên cứu)

2.2.2. Môn học/ mô đun 2 (Ghi cụ thể tên môn học/ mô đun)

Những kết quả thu nhận được:

  • Kiến thức:
  • Kỹ năng tay nghề:
  • Tiếp nhận thêm kỹ thuật, công nghệ mới (nếu có)
  • Thái độ, trách nhiệm đối với nghề nghiệp, công việc:

(Nêu ngắn gọn nội dung và những kết quả thu nhận được của các môn học/ mô đun đã học, nghiên cứu)

…………………..

III. KẾT LUẬN

(Nêu ngắn gọn nội dung và những kết quả thu nhận được; nêu rõ một số kỹ thuật, công nghệ mới đã tiếp nhận được trong quá trình học tập, nghiên cứu của khóa học mà học viên cho là tâm đắc nhất)

NGƯỜI VIẾT THU HOẠCH

(Ký và ghi rõ họ tên)

Xem thêm  Mô tả công việc content marketing chi tiết và mức lương mới nhất

Viết một bình luận